thentlidlomsvi

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    14.4 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
28 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     39.2 คำสั่ง อบต.
40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เข้าสู่ระบบ